Energiefonds past in Wageningse aanpak van energiearmoede

Naar schatting 5% van de huishoudens in Wageningen heeft te maken met energiearmoede. Het grootste deel van deze mensen leeft in een huurwoning van meer dan 50 jaar oud. Vaak zijn de bewoners met pensioen, leven van de bijstand, of maken gebruik van een andere sociale voorziening. Bij deze groep gaat normaal al circa 25% van het besteedbaar inkomen naar energie, maar tegenwoordig zal dat waarschijnlijk beduidend meer zijn. Mensen worden gedwongen extreme maatregelen te nemen om betaalproblemen te voorkomen.

De overheid poogt mensen te ondersteunen, bijvoorbeeld via een energieprijsplafond en energietoeslag. Kerken zien kansen om het budget dat de overheid uittrekt om de sterk stijgende gasprijs voor burgers te compenseren, eerlijker te verdelen. Mensen die het bedrag dat ze van de overheid ontvangen niet nodig hebben, kunnen dat in Wageningen geheel of gedeeltelijk doneren aan een fonds dat de Wageningse stichting voor interkerkelijke diaconale initiatieven WSIDA heeft opgezet.

De toebedeling van beschikbare gelden loopt via het Noodfonds van WSIDA. Energie is immers een onderdeel van het bredere armoedevraagstuk dat speelt. De voedselprijzen stijgen fors en ook bij veel andere onderdelen van de dagelijkse uitgaven gaan de prijzen omhoog. Er is tot dusver een bedrag van circa 15.000 euro in het kader van Energiegeld delen beschikbaar gesteld aan het Noodfonds van WSIDA.

Het bestuur heeft de eerste uitgangspunten voor het honoreren van aanvragen opgesteld. Er moet een link zijn met de kosten van energie. Het fonds kan niet alleen worden benut om de energienota te kunnen voldoen, maar ook bijvoorbeeld aanvragen honoreren voor financiële steun bij energiebesparende maatregelen die mensen willen treffen. De definitieve criteria zullen worden opgesteld zodra er meer duidelijkheid komt omtrent de soort aanvragen en nood.

Het noodfonds staat open voor alle inwoners van Wageningen, die niet verbonden zijn met een kerk. Mensen uit de kerk kunnen terecht bij hun eigen diaconie. Kent u mensen die het financieel moeilijk hebben, stimuleer en help hen contact te leggen met hun diaconie of het noodfonds via www.noodfondswageningen.nl.

Er bestaan contacten met de gemeente en verschillende andere Wageningse energie-initiatieven. Het energieloket helpt bewoners op weg bij energiebesparing, ook zijn er energie inloopspreekuren in drie wijkcentra. In het Klimaatcafe op 7 september bij Thuis werd door de gemeente, de Woningstichting, het energieloket, Solidez en WSIDA over de Wageningse aanpak van energiearmoede gesproken. Harm Smit presenteerde er het fonds dat de kerken samen hebben opgezet.

Het is mogelijk om het initiatief Energiegeld Delen te steunen door een gift over te maken naar NL58 RABO 0324 5034 90 t.n.v. WSIDA o.v.v. Energiearmoede.