Evaluatie van Week van gebed voor eenheid

In de vergadering van sleutelfiguren van KerkNet op donderdag 14 maart is de week van gebed voor eenheid geëvalueerd. Er waren veel goede reacties op de verschillende vieringen en bijeenkomsten. De openingsviering op zondag 20 januari werd door circa 400 mensen bezocht en daarnaast nam een onbekend aantal mensen online deel. De collecte voor het project in Burkina Faso heeft in totaal 2800 euro opgebracht. De reacties van kinderen op de viering in de Bevrijdingskerk waren ook enthousiast. Er waren naar schatting ruim 100 kinderen aanwezig. We zijn dankbaar dat er zoveel vrijwilligers meehielpen bij de kinderdienst.

Voor de diverse gebedsvieringen later in de week bestond over het algemeen ook behoorlijk belangstelling vanuit diverse geloofsgemeenschappen. Met name op de zangavond op vrijdagavond 26 januari waren er veel enthousiaste reacties. De afsluitende Youth Prayer Night op zondagavond 28 januari was misschien wat ongelukkig gepland en had wellicht beter op vrijdag- of zaterdagavond gepast. Nu waren er iets minder bezoekers dan waar vooraf op was gerekend.

De evaluatie leerde ook nog eens dat met name de organisatie van de openingsviering en de kinderviering veel voorbereiding kost, waarbij er in de huidige opzet wel erg veel werk op de schouders van enkele mensen terechtkomt. Buiten de liturgische invulling zijn er een hele reeks praktische zaken die aandacht vragen. In de vergadering van sleutelfiguren is een afsprakenkader gemaakt voor een meer behapbare taakverdeling. Naast de voorgangers van de drie gemeenschappen die worden gevraagd de openingsviering voor te bereiden, wordt ook van de sleutelfiguren van dezelfde gemeenten verwacht dat ze meedraaien in de voorbereiding, praktische taken oppakken of de juiste personen in hun gemeente daar voor vragen.