Herbezinning rond Diaconaal Platform

deelnemersraad2In de kerngroep die het Wageningse Diaconaal Platform in beweging houdt, was er behoefte aan herbezinning op de functie en het functioneren van het platform. Dit heeft geleid tot dit voorstel voor een verbreding, niet meer specifiek gericht op diakenen die op en bepaald moment in functie zijn, maar op kerkleden met belangstelling voor diaconale zaken.

Sinds 2005 is er sprake van decentralisatie van de zorg van Rijk naar gemeente. De gemeente moest volgens de Wet Maatschappelijk Ondersteuning verbindingen aangaan met de doelgroepen en maatschappelijke organisaties waaronder ook kerken. Dit was de directe aanleiding voor de instelling van het Diaconaal Wmo Platform Wageningen. Vergaderingen van het platform werden later verbreed tot themavergaderingen en op bepaalde thema’s werden interkerkelijke samenwerkingen opgezet zoals ISOFA, het Sociaal Noodfonds, Vakantiegeld Delen en het informatiepunt WIDIP, waarvan een deel is ondergebracht bij de stichting WSIDA.

deelnemersraadHet Diaconaal Platform kent nu geen directe uitvoerende taken meer, maar is wel een belangrijke ontmoetingsplek waar kerken gezamenlijk diaconale en maatschappelijke problemen kunnen bespreken en elkaar kunnen attenderen op zaken die gezamenlijk opgepakt kunnen worden. Het accent zal dan vooral liggen op het rechtstreeks informeren van de leden van de kerken. Het is de bedoeling dat de kerngroep een vertegenwoordiger heeft van alle deelnemende kerken. De kerngroep komt circa 4 maal per jaar bijeen, houdt de ontwikkelingen in de gaten en bereidt tenminste eenmaal jaarlijks een brede platformvergadering voor.