Ideeën voor Interkerkelijk Sociaal Noodfonds

Binnen het Diaconaal Wmo Platform Wageningen denkt een werkgroep na over het ontwikkelen van een gezamenlijk interkerkelijk Noodfonds. Het beleid van de overheid verschuift. Het belang van de verzorgingsstaat neemt af en er wordt meer ingezet op een participatiemaatschappij, waarbij veel nadruk ligt op zelfredzaamheid. Soms doet zich tegenslag voor en zien mensen geen andere mogelijkheid dan een dringend beroep op anderen te doen voor snelle, financiële ondersteuning. In de meeste gevallen bestaan er wel overheidsregelingen voor, maar er is vaak enige tijd mee gemoeid voordat deze soelaas bieden. Wanneer iemand van buiten de kerk in zo’n situatie verkeert, is het niet eenvoudig de weg naar een diaconie te vinden. Een gezamenlijk fonds en loket opghelpezet door de verschillende Wageningse diaconieën kan waardevol zijn. Het is snel te vinden en biedt mogelijkheden om veel deskundigheid te creëren en te bundelen. Daardoor kan hulp ook bestaan uit het geven van informatie en het doorverwijzen naar de juiste instanties.

Kerkelijke bijstand hoeft niet allen uit financiële ondersteuning te bestaan, maar kan ook samengaan met pastorale begeleiding. Belangrijk is mensen verder te helpen. Voorshands zal het interkerkelijk noodfonds zich beperken tot eenmalige giften tot een maximum bedrag van 75 euro ter overbrugging van een incidentele noodsituaties. Wat betreft de rechtsvorm, wordt gedacht aan een brede opzet, zodat ook andere diaconale initiatieven daar onder kunnen vallen. Dan hoeft er niet voor elke interkerkelijk diaconale activiteit een aparte structuur opgezet te worden. Meer informatie is te verkrijgen bij Jaap Schouls.