In Memoriam Evert de Bruine

SONY DSC

Op woensdag 28 november is Evert de Bruine na een ziekbed van ruim een half jaar overleden. Hij was als sleutelfiguur de vertegenwoordiger van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt in KerkNet. Al voor de start van KerkNet was hij al zeer actief betrokken bij tal van interkerkelijke samenwerkingen in Wageningen. Zo was hij jaren actief binnen het Diaconaal WMO platform Wageningen en was hij vanaf de start van inloopcentrum Markt 17 tot aan juli 2014 als bestuurslid aan dit initiatief verbonden. Evert was een doener die genoot van hetgeen er via interkerkelijke samenwerking in Wageningen tot stand kwam. Hij bracht zijn ‘drive’ daarbij als volgt onder woorden. “Jaren geleden werd ik geraakt door een cartoon. Daar was een jongetje op te zien dat vanuit de kerk door een raam kijkt en zijn moeder aanstoot met de opmerking; ‘Kijk moeder er zijn ook mensen buiten de kerk’. We hoeven niet te verbloemen dat er verschillen zijn in geloofsopvattingen en het heeft geen zin om dat proberen weg te praten. Dat neemt niet weg dat het goed is dat we elkaar weten te vinden in de dingen die we delen, bijvoorbeeld om wat te betekenen voor mensen buiten de kerk.”

Zijn inzet op interkerkelijk terrein betekent overigens geenszins dat Evert de Bruine de geloofsgemeenschap die hij in KerkNet vertegenwoordigde uit het oog verloor. Er is voor het huidige format voor KerkNet gekozen, als een platform voor ontmoeting, maar zonder een officiële status en een mandaat, omdat hier in de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt sterk aan wordt gehecht. “Wij moeten als kerken altijd zelf kunnen besluiten bij welke interkerkelijke initiatieven we al of niet aanhaken. Dat hoort niet indirect te gaan via een interkerkelijk orgaan.” Maar Evert voelde binnen KerkNet wel de ruimte om in alle openheid te spreken over hoe zaken theologisch werden gezien in zijn gemeente en welke ontwikkelingen daar tot zorgen en welke tot vreugde stemden.

bloemstukevertdebruineDe Wagenburcht was vrijwel volledig bezet tijdens de uitvaartdienst van Evert de Bruine op dinsdag 4 december. Dominee Albert Balk stond uitgebreid stil bij de diverse gesprekken die hij met Evert voerde in de periode van diens ziekte en memoreerde ook zijn diaconale en interkerkelijke betrokkenheid. Hij hield een overdenking over Hebreeën 10:23 ‘Laten wij de belijdenis van hetgeen wij hopen onwankelbaar vasthouden, want Hij die beloofd heeft, is getrouw.’ Bij de afscheidsdienst waren ook verschillende mensen aanwezig die Evert hadden leren kennen via zijn interkerkelijke contacten. Vanuit KerkNet was er ook een bloemstuk als teken van medeleven en betrokkenheid. We zijn dankbaar voor wat hij heeft betekend en zullen hem missen, maar doen dat ook in het geloof dat hij op een plek bij God is waar het goed is.