Interkerkelijk Sociaal Noodfonds Wageningen in oprichting

hq720Vanuit het Diaconaal Wmo Platform Wageningen is een werkgroep bezig te komen tot een Interkerkelijk Sociaal Noodfonds Wageningen. Deze gaat financiële ondersteuning bieden in situaties van schrijnende, incidentele nood. Al 8 kerken cq. geloofsgenootschappen hebben aangegeven in het initiatief te participeren. Er zijn mensen uit verschillende kerken bereid zitting te nemen in een stichtingsbestuur. Daarnaast is het bedoeling om een deelnemersraad op te zetten, om te contacten tussen de stichting en de diaconieën en besturen van geloofsgemeenschappen zorgvuldig te regelen. Er wordt nagedacht over een brede opzet, zodat ook andere diaconale initiatieven onder de stichting kunnen vallen. Dan hoeft er niet voor elke interkerkelijk diaconale activiteit een aparte structuur opgezet te worden.

images2.persgroep.netHet beleid van de overheid verschuift. Er wordt meer de nadruk gelegd op de zelfredzaamheid van mensen. Soms doet zich tegenslag voor en zien mensen geen andere mogelijkheid dan een dringend beroep op anderen te doen voor snelle, financiële ondersteuning. In de meeste gevallen bestaan er wel overheidsregelingen voor, maar er is vaak enige tijd mee gemoeid voordat deze soelaas bieden. Wanneer iemand van buiten de kerk in zo’n situatie verkeert, is het niet eenvoudig de weg naar een diaconie te vinden. Een gezamenlijk fonds en loket opgezet door de verschillende Wageningse diaconieën kan dan erg waardevol zijn. Het is snel te vinden en biedt mogelijkheden om veel deskundigheid te creëren en te bundelen. Daardoor kan hulp ook bestaan uit het geven van informatie en het doorverwijzen naar de juiste instanties. Voorshands zal het interkerkelijk noodfonds zich beperken tot eenmalige giften tot een maximum bedrag van 75 euro ter overbrugging van een incidentele noodsituaties. Kerkelijke bijstand hoeft ook niet allen uit financiële ondersteuning te bestaan, maar kan ook samengaan met pastorale begeleiding. Belangrijk is mensen verder te helpen.