Kerk en student

Tweemaal per jaar is er een ontmoeting tussen bestuursleden van de christelijke studentenverenigingen CSFR, VGSW, Navigators en Ichtus, studentenwerkers en vertegenwoordigers van een aantal Wageningse kerken. Het overleg heeft vooral tot doel de onderlinge contacten te versterken en elkaar op de hoogte te houden van zaken die spelen. Albert Willemsen sluit als voorzitter van KerkNet ook aan bij dit overleg.

Er is veel enthousiasme en energie aanwezig binnen de verschillende Wageningse christelijke studentenverenigingen. Ze zijn veel missionair bezig. Er wordt momenteel onder andere hard gewerkt aan de voorbereiding van een Passion week. Voor projecten in samenwerking met kerken staan de studentenverenigingen ook zeker open.

In het overleg ging het ook over de impact die de coronatijd heeft op jonge mensen en studenten in het bijzonder. De indruk bestaat dat Covid-19 en alle maatregelen die worden getroffen om de verspreiding van het virus te stoppen tot meer psychische problemen onder jongeren leiden. Onder Wageningse studenten zou dit ook kunnen spelen. Bij jongeren met een christelijke achtergrond is heel goed denkbaar dat er naast behoefte aan psychische hulp ook vraag is aan pastorale ondersteuning uit vertrouwde kring.

In de vergadering van sleutelfiguren van KerkNet is aansluitend op het overleg Kerk en Student afgesproken een lijst met namen en telefoonnummers op te stellen van pastorale vertrouwenspersonen uit diverse kerken en geloofsgemeenschappen waar de verschillende studentenpastors en studentenwerkers zo nodig naar kunnen verwijzen.