Kerken denken mee over profiel van nieuwe burgemeester

Burgemeester Van Rumund was voornemend per 1 november 2020 met vervroegd pensioen te gaan. Zijn opvolger wordt benoemd op basis van een aanbeveling van de gemeenteraad. Om tot een aanbeveling te komen is de gemeenteraad gestart met het opstellen van een profielschets. Via de sleutelfiguren van KerkNet zijn ook de Wageningse geloofsgemeenschappen gevraagd daarin mee te denken, door reeks vragen te beantwoorden.

Vanwege de coronacrisis heeft de minister van Binnenlandse Zaken alle procedures voor de benoeming van een burgemeester voor onbepaalde tijd stilgelegd. Dat betekent dat er op 1 november nog geen nieuwe Wageningse burgemeester zal zijn benoemd. Dat was aanleiding om aan burgemeester Van Rumund te vragen of hij eventueel bereid was zijn pensionering iets uit te stellen. Hij heeft daar positief op gereageerd en blijft nu aan tot 1 juni 2021.

Er is vanuit kerken veel waardering voor de manier waarop burgemeester van Rumund aan zijn ambt invulling geeft. Hij neemt nu en dan actief deel aan een interkerkelijke initiatieven, zoals de viering bij de start van de Week van gebed en het Coventry gebed voor vrede en verzoening. Een vanuit kerken gestart initiatief als het inloopcentrum Markt 17 draagt hij een warm hart toe.  Ook op andere momenten geeft hij er blijk van veel waarde te hechten aan de bijdrage die kerken bieden in de publieke ruimte.

De kerken vinden het belangrijk dat de ook nieuwe burgemeester goed geïnformeerd is over de kerkelijke activiteiten, of zich daarover wil laten informeren.  Hij of zij dient respectvol om te gaan met alle levens- en geloofsovertuigingen. Dit geldt ook voor de kerken en kerkelijk betrokkenen. De nieuwe burgemeester erkent en respecteert ook de eigen bijdrage van kerken in de publieke ruimte.

De benoeming van een nieuwe burgemeester in Wageningen zal dus pas in de loop van volgend jaar invulling krijgen. Door de vertrouwenscommissie is gemeld dat de vanuit de kerken geleverde input bewaard blijft en te zijner tijd zal worden betrokken bij de opstelling van het functieprofiel