Kerken en studenten

ifesIn de laatste vergadering van sleutelfiguren van KerkNet is onder andere gesproken over de contacten tussen kerken en studenten. Sommige gemeenschappen hebben een behoorlijke toestroom van studenten zoals de International Christian Fellowship. Voor de meeste andere geloofsgemeenschappen geldt dat minder. Via de Student Church en de International Catholic Community zijn er vieringen specifiek gericht op studenten. De Student Church wordt enigszins ondersteund door de Protestantse gemeente, de Rooms-katholieke parochie en de Arboretumkerk – Vrijzinnig op weg. Daarnaast zijn er verschillende christelijke studentenverenigingen die bijvoorbeeld bijbelstudieavonden en Alpha-cursussen organiseren. Sjoerd van der Wielen is in Wageningen werkzaam voor voor International Fellowship of Evangelical Students (IFES). Hij is als studentenpastor actief op de Wageningse Campus voor de studentenverenigingen VGSW, CSFR en Ichtus en ontvangt daar ondersteuning voor vanuit de NGK, GKV en de wijkgemeente Johannes van de protestantse gemeente zowel financieel als pastoraal.

Veel van de geloofsgemeenschappen binnen KerkNet zouden graag de drempels voor studenten in hun gemeente wat verlagen. “Het is waardevol voor studenten om ook in een gemeenschap mee te draaien met een grote variëteit in leeftijden. Het is niet vanzelfsprekend om op het moment dat je je studententijd afsluit, meteen aansluiting te zoeken bij een kerk. Dat kan dan best even een zoektocht zijn en ik kan me voorstellen dat er juist dan ook mensen het contact met de kerk verliezen”, aldus één van de sleutelfiguren.

In de vergadering van donderdag 21 juni is afgesproken om goed in beeld te brengen wat er nu vanuit verschillende kerken gebeurt om in contact te komen met studenten en ook wat kerken daarin anders zouden willen. Verder zal er voor studenten een ‘Kerkwijzer’ samengesteld waarin kerken zich in het kort presenteren. Een kleine commissie vanuit de vergadering van sleutelfiguren gaat daar mee aan de slag.

whisdomandwonder

Ook langs andere kanalen wordt het contact met de studenten en de universiteit gezocht. De interkerkelijke werkgroep Kerk en Schepping wil een vervolg geven aan de bijeenkomst ‘Geloven in Duurzaamheid’ van najaar 2017 en wil het gesprek tussen kerk, wetenschap en politiek een vervolg geven. De gemeente is enthousiast. Er is ook de ambitie om een ingang te krijgen bij de universiteit en studenten actief mee te laten doen. Het thema van het jubileum van de Wageningen Universiteit ‘Whisdom and wonder’ past ook in dat kader.