KerkNet zoekt coördinator Interkerkelijke vieringen

In Wageningen vindt ieder jaar een interkerkelijke viering plaats op de eerste zondag in de week van Gebed voor de Eenheid. Deze week wordt telkens gehouden in de derde week van januari. Vanwege de coronamaatregelen was het in 2021 en 2022 een online viering, maar in de jaren er voor waren het telkens vieringen, waarin in een volle kerk mensen uit circa 10 verschillende geloofsgemeenschappen samen kwamen.

Bij de viering zijn er jaarlijks drie geloofsgemeenschappen die het voortouw nemen. Er wordt dan een voorbereidingsgroep gevormd bestaand uit voorgangers of andere vertegenwoordigers van de verschillende kerken en iemand die de jeugd- en jongerenactiviteiten regelt. Er ligt een draaiboek, maar de telkens nieuw samengestelde voorbereidingsgroep krijgt ook ondersteuning via de secretaris van KerkNet en via een coördinator Interkerkelijke vieringen. Die laatste rol is jarenlang ingevuld door Evert Kloosterboer. Hij wil het stokje graag doorgeven aan een opvolger.

De taken van de coördinator Interkerkelijke vieringen (in samenwerking met de secretaris van KerkNet) zijn:

 • Verzamelen van informatie- en achtergrondmateriaal over de viering in kwestie (met name Raad van Kerken Nederland en plaatselijk)
 • Vastleggen van een overlegschema ter voorbereiding op de viering
 • Per overleg de agenda met relevante te nemen besluiten samenstellen
 • Zorg dragen voor verslaglegging
 • (Laten) regelen van logistieke zaken rond de gekozen locatie voor de viering
 • Contacten leggen en onderhouden tussen alle medewerkers aan de viering: voorgangers, organisten/pianisten en muzikanten, zangers en/of koren, jeugd- en jongerenvertegenwoordigers, koster(s), liturgieboekjes- en bloemstukmakers, opnametechnici etc.
 • Zorg dragen voor adequate publiciteit vooraf. Contacten met lokale pers en omroep, kerkbladen etc. (Laten) regelen van eventuele interviews.
 • Zorg dragen dat liturgie/orde van dienst met draaiboek/gedetailleerd tijdsplan gemaakt wordt.
 • Bewaken van de inclusiviteit van de viering: zoveel mogelijk grootst gemene delers bij de overweging, herkenbaarheid in de liederen, tweetaligheid effectief maken (Engels-Nederlands vice versa).
 • Zo nodig een generale repetitie organiseren op de dag van de viering of daarvóór, met zo mogelijk een korte team-start.
 • Evalueren van de viering: bijvoorbeeld via koffiegesprekken na de dienst, vragenformulier, nagesprek met voorbereidingsgroep.

De volgende eigenschappen en kwaliteiten zijn gewenst (maar kunnen ook deels in het team zitten):

 • Enthousiasme en creativiteit bij het uitwerken van ideeën en plannen.
 • Goed verbindingen kunnen leggen tussen personen met totaal uiteenlopende kerkelijke en geloofstradities.
 • Kunnen samenwerken en delegeren binnen een veelkleurig team.
 • Goede beheersing van de Engelse taal in woord en geschrift.
 • Affiniteit met verschillende muzikale kerkelijke expressievormen.
 • Vertrouwd met moderne communicatiemiddelen als e-mail en WhatsApp.
 • Redactionele ervaring (kranten en bladen).
 • Netwerkvaardigheid (gemeentelijk, kerkelijk, plaatselijk).

Meer informatie is te verkrijgen bij de secretaris van KerkNet, Rikje van de Waard, (secretaris@kerknetwageningen.nl) en Evert Kloosterboer (lenievert.kb@planet.nl)