Oekraïners in Wageningen

Vanwege de Russische inval in het land moeten grote groepen mensen uit Oekraïne hun land momenteel ontvluchten. Deze oorlogsvluchtelingen komen voor een deel naar Nederland en moeten worden opgevangen. Het zijn veelal vrouwen, kinderen en oude mensen. De gemeente Wageningen is gevraagd opvang te bieden voor circa 200 mensen. Dinsdag 29 maart is een gemeentelijke opvanglocatie geopend in hotel WICC. Daar is plaats voor 125 vluchtelingen. Zij kunnen daar in ieder geval tot en met 30 april terecht. Ook zijn er vluchtelingen die bij Wageningers thuis verblijven.

De burgemeester heeft Welsaam gevraagd om het hulpaanbod binnen Wageningen te inventariseren en te coördineren. Welsaam is het samenwerkingsverband van bijna 30 organisaties op het terrein van sociaal welzijn. Ook kerken worden actief op de hoogte gehouden en gevraagd om mee te denken om een goede opvang te bieden.

In de vergadering van sleutelfiguren van KerkNet op donderdag 10 maart is over de rol van kerken bij de opvang gesproken. Het opvang bieden aan mensen uit een oorlogsgebied vraagt het één en ander. De gevluchte Oekraïners maken zich zorgen om hun land en hoe het met achtergebleven familie en vrienden gaat. Zij dragen mogelijk traumatische ervaringen met zich mee. Taalbarrières maken het voeren van gesprekken lastig. Het doet veel mensen er mogelijk voor terugschrikken om hun huis open te stellen. Anderzijds is bij het zien van alle beelden uit Oekraïne de behoefte om hulp te bieden groot. Hoe kunnen we die intenties zo goed mogelijk tot waarde laten komen?

“Als kerken hebben we menskracht beschikbaar in hechte structuren, zoals de diverse kringen. Van daaruit is de drempel laag om tijd te investeren in contact, het bieden van ondersteuning, of het organiseren van gezamenlijke activiteiten. Ook hebben we gebouwen beschikbaar, waar we ontmoeting kunnen faciliteren. Er zijn lopende interkerkelijke initiatieven zoals KomEet, het Noodfonds Wageningen en het inloopcentrum Markt 17 die zich ook op mensen uit Oekraïne kunnen richten.”

Inmiddels is ook het interkerkelijk diaconaal platform bijeen geweest om over het thema te praten en zaken af te stemmen. Op verzoek van Welsaam is een rekeningnummer beschikbaar waarop donaties gedaan kunnen worden. Het rekeningnummer van het steunfonds vluchtelingen is hiervoor opengesteld. Van daaruit kunnen kosten worden vergoed die worden gemaakt voor de opvang van Oekraïners in Wageningen, waar geen vergoeding van de gemeente voor beschikbaar is. Overmaken kan op IBAN NL12INGB0008242476 t.n.v. Steunfonds Vluchtelingen te Wageningen. o.v.v. Oekraïners in Wageningen. De toekenning van geld wordt geregeld via Vluchtelingenwerk, dat ook participeert in Welsaam. Er is een speciaal spreekuur in het leven geroepen voor Oekraïense vluchtelingen.

De Diaconie van de protestantse gemeente heeft een klein team ‘Stand-by Oekraïners’ gevormd van 6 mensen, die een schakel proberen te zijn tussen Welsaam en Vluchtelingenwerk enerzijds en de gemeenteleden van de kerk anderzijds bij de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Het team informeert gemeenteleden en probeert een ‘tweede schil’ van gemeenteleden te organiseren die hand en spandiensten kan verrichten voor mensen die in hun huis direct opvang bieden aan vluchtelingen uit Oekraïne.

Voor iedereen die zich wil inzetten voor de Oekraïense vluchtelingen is er een vrijwilligersavond op woensdag 20 april van 19.00-20.30 uur in de Bevrijdingskerk. Verdere details over de doelstelling en de inhoud van de avond zullen later worden gedeeld.