Opella te gast bij KerkNet

In de vergadering van sleutelfiguren van KerkNet op donderdag 17 juni waren Marcel Wielhouwer en Renske Vermij te gast. Beiden zijn in dienst van zorgdienstverlener Opella. Marcel Wielhouwer werkt als ethiek adviseur en geestelijk verzorger en Renske Vermij is als pastoraal medewerker aan de organisatie verbonden. Opella werkt in verschillende gemeenten op de Veluwe en in het Rivierenland. In Wageningen behoren de zorgcomplexen Torckdael en Nudehof tot de zorginstelling. Daarnaast biedt Opella zorg in de wijk, via wijkverpleging en hulp bij het huishouden. Opella is een christelijke organisatie, en wil dat zichtbaar maken in de manier waarop zorg wordt aangeboden.

Marcel Wielhouwer en Renske Vermij wilden graag in een vergadering van KerkNet iets vertellen over hun werk en de organisatie waarvoor ze werkzaam zijn. Zij achten het ook belangrijk om op een effectieve manier contacten te kunnen leggen met kerken. Directe aanleiding vormde het contact over verspreiding van pastorale brieven onder bewoners van tehuizen in de coronaperiode. Ook was er overleg over een case waarbij iemand van buiten Wageningen naar een van de tehuizen van Opella was verhuisd en het contact met de kerk moeizaam tot stand kwam.

Vanwege coronamaatregelen waren de tehuizen een periode zeer beperkt toegankelijk en dat raakte ook het verlenen van pastorale zorg. Privacyregels maken het tegenwoordig ingewikkeld om informatie over bewoners door te spelen. De cliënt moet daar formeel in toestemmen. De bewoners in tehuizen zijn er niet altijd toe in staat. Ze verblijven er tegenwoordig meer een relatief korte periode. Waar dat enigszins mogelijk is blijven mensen zelfstandig wonen. Het betekent ook dat met name de zorgverleners in de wijk vaker signalen oppikken van mensen met behoefte aan contact met mensen van de kerk.

Zowel in de Nudehof als in Torckdael vinden regelmatig viering plaats met voorgangers en vrijwilligers uit Wageningse kerken. Elkaar ontmoeten in een viering net daarin veel herkenbare liederen is belangrijk voor bewoners in verpleeghuizen. In het verleden waren er ook bijbelstudiegroepen. Er wordt nog bekeken in welke vorm dat in de toekomst weer ingevuld kan gaan worden. De geestelijk verzorgers van Opella staan ook open om samen met cliënten betrokken te worden in een activiteit van een kerk of geloofsgemeenschap. Dat kunnen ook eenmalige activiteiten zijn.