Vluchtelingen

Op donderdag 17 maart is tijdens de vergadering van Sleutelfiguren van  KerkNet onder andere gesproken over de rol die Wageningse geloofsgemeenschappen kunnen hebben bij de opvang van mensen die als vluchteling in Wageningen belanden. Eén van de aanleidingen om over het onderwerp te spreken vormde een bezoek die een delegatie van het Wageningse pastoresconvent medio februari bracht aan de opvanglocatie De Leemkuil aan de Keijenbergseweg. Daarbij kwam onder andere de vraag aan de orde op welke manier kerken iets kunnen betekenen voor de mensen die er verblijven. Bijvoorbeeld als ze geestelijke bijstand zoeken, of een kerkdienst willen bijwonen.

POL

Prcocesopvanglocatie
De locatie in Wageningen betreft een Procesopvanglocatie (POL). In een POL worden asielzoekers opgevangen die in de eerste fase van de asielprocedure zitten. Ook een tweede locatie die in Wageningen is gepland wordt waarschijnlijk een POL. De meeste mensen verblijven er slechts enkele weken. Daarna verhuizen ze naar een regulier asielzoekerscentrum waar ze meestal veel langer verblijven om er het besluit op hun procedure af te wachten. De behoefte  aan contact met mensen uit kerken of om diensten bij te wonen is er echter wel onder sommige groepen asielzoekers, ook  in de korte periode dat zij in het Wageningse POL verblijven. Het is aan de kerken om hen daarin wegwijs te maken.

International Christian Fellowship
Een inventarisatie binnen KerkNet leert dat met name de International Christian Fellowship (ICF) al regelmatig mensen uit het POL in de diensten te gast heeft. Het ICF werkt daarbij samen met Vluchtelingenwerk.  Wanneer een  asielzoeker in een gesprek met Vluchtelingenwerk aangeeft graag  naar de kerk wil, wordt dat gemeld aan het ICF. Mensen uit de gemeente zoeken dan contact met de asielzoeker en maken een afspraak voor het vervoer naar de kerk. De vieringen van het ICF  zijn in het Engels en er zijn ook Bijbels in het Arabisch, Farsi en Dari beschikbaar. Hoewel het jammer is dat mensen vaak maar 2 of 3 keer kunnen komen omdat ze verhuizen naar een andere locatie, vindt het ICF het toch waardevol om hen te kunnen ontvangen in de kerk en ze het gevoel te geven dat ze welkom zijn. Er zijn meer geloofsgemeenschappen in Wageningen die internationale vieringen houden. Binnen KerkNet is afgesproken de informatie daarover te bundelen en te zorgen dat deze op de juiste plekken binnen het POL beschikbaar komt.

Logeerhuis
Er wordt tevens gewerkt aan een plan om samen met de organisatie Vluchtelingen Onder Dak een logeerhuis in te richten waar vluchtelingen in Wageningen onderdak kunnen vinden. Het gaat om mensen die anders weinig andere mogelijkheden hebben dan een leven op straat. Om het plan te kunnen realiseren hebben een aantal geloofsgemeenschappen  financiële toezeggingen gedaan waardoor de exploitatie haalbaar is. De Woningstichting lijkt welwillend om een huurwoning ter beschikking te stellen. Een definitief besluit wordt daarover op korte termijn verwacht.  Onlangs wist Vluchteling Onder Dak met hulp van de Woningstichting al voor een paar maanden tijdelijke huisvesting te vinden voor een gezin. Deze woning is echter maar tot 1 mei beschikbaar. Wanneer het plan tot uitvoering komt zullen ook vrijwilligers nodig zijn, die enkele taken in het logeerhuis verrichten en de bewoners bij een aantal zaken ondersteunen. Een ander punt van aandacht zal het creëren van draagvlak zijn in de buurt waar het logeerhuis komt. Hiervoor zal contact worden gezocht met Solidez. Meer informatie over het project is te verkrijgen bij Peter Abspoel (p.abspoel@gmail.com).

logo_welkomindewijk_lrStichting Gave
De diaconie van de Protestantse gemeente heeft met het oog op het Vluchtelingenthema contact gezocht met de Stichting Gave, een interkerkelijke organisatie voor het werk onder vluchtelingen en asielzoekers in Nederland. Deze stichting traint en ondersteunt vrijwilligers om contacten op te bouwen met asielzoekers. Wellicht zou de organisatie  ook voor Wageningse kerken van betekenis kunnen zijn, waarbij er samen wordt opgetrokken. Gert Jan Budding bracht dat in namens de Protestantse Gemeente tijdens de laatste vergadering  van Sleutelfiguren van KerkNet. De sleutelfiguren hebben het voorstel teruggekoppeld naar hun eigen achterban en het heeft veel respons opgeleverd van gemeenten die willen aanhaken. Tijdens de vergadering werd wel meteen geopperd dat het ook belangrijk is om aansluiting te zoeken bij initiatieven die in Wageningen al in gang zijn gezet buiten de kerken, zoals ‘Welkom in Wageningen’, de ‘Stichting Wageningen helpt Syrische vluchtelingen in Irbid’ en ‘Vluchtelingen Onder Dak’.