Waarde van logeerhuis VOD wordt breed gezien

In 2016 is in Wageningen een logeervoorziening in gebruik genomen voor uitgeprocedeerde asielzoekers die cliënt zijn van Vluchtelingen Onder Dak (VOD). Verschillende kerken en geloofsgemeenschappen ondersteunen dit initiatief. Het huis dat beschikbaar is gesteld door De Woningstichting vervult een belangrijke functie in het huisvesten van nieuwe cliënten van VOD. Tot eind 2018 werd er aan 7 alleenstaanden en 8 gezinnen voor een periode onderdak geboden. Daarbij ging het in totaal om 36 volwassenen en kinderen. Hiervan zijn er 31 inmiddels al weer doorgestroomd naar andere vormen van huisvesting. Er is een vrijwilliger beschikbaar als huismeester. Deze regelt de in- en uithuizing, ziet toe op de naleving van de huisregels, verricht klein onderhoud en onderhoudt de contacten met de Woningstichting en de medewerkers van VOD.

VOD

De cliënten die verblijven in de logeervoorziening worden ondersteund bij het realiseren van een toekomstperspectief. In de meeste gevallen gaat het om het alsnog verkrijgen van een verblijfstatus in Nederland. Daarbij worden zij ondersteund door de juridisch medewerker van VOD. Daarnaast zijn er buddy’s voor de in de logeervoorziening verblijvende volwassenen. Gezien de goede ervaringen met de opzet in Wageningen wordt inmiddels in diverse omringende gemeenten gekeken of daar vergelijkbare initiatieven mogelijk zijn.

VODhuisDe kerken en geloofsgemeenschappen hadden voor een periode van 3 jaar financiële steun toegezegd voor de logeervoorziening. VOD maakt graag nieuwe afspraken om het project voort te kunnen zetten. Een besluit daarover moet in de besturen en diaconieën van de kerken en geloofsgemeenschappen worden genomen. In de laatste KerkNet vergadering hebben de sleutelfiguren er ook kort over gesproken om te bezien of er door de betrokken gemeenschappen in dezelfde richting wordt gedacht. De waarde van het project wordt alom gezien. Dat signaal zal aan de eigen besturen en diaconieën worden overgebracht.