Zorg van kerken over beschikbaarheid gebouwen geagendeerd

In de vergadering van sleutelfiguren van KerkNet is het afgelopen jaar een aantal malen over de beschikbaarheid van gebouwen voor geloofsgemeenschappen gesproken. Dat heeft geresulteerd in een notitie van de 12 geloofsgemeenschappen binnen KerkNet aan de gemeente Wageningen.

zoekenIn het coalitieakkoord hebben de partijen die zitting hebben in Wageningse college van burgemeester en wethouders vormen aangegeven zich sterk te willen maken voor circulariteit. De partijen willen de sociale samenhang versterken en hechten sterk aan duurzaamheid. Het stimuleren van een circulaire economie kan onder andere gestalte krijgen via het multifunctioneel gebruik van gebouwen. Met name dat laatste is voor kerken en geloofsgemeenschappen relevant: school- en andere gebouwen zouden in het weekend voor vieringen gebruikt kunnen worden.

De kerken vragen de gemeente om beleid te ontwikkelen waardoor (semi)openbare gebouwen op zondag voor diensten gebruikt kunnen worden. Ook vragen ze om in bestemmingsplannen en andere ruimtelijke ordeningsbeslissingen rekening gehouden wordt met de behoefte aan voldoende betaalbare ruimte voor samenkomsten.